Previous Next

Zapytanie ofertowe w celu szacowania wartości zamówienia

Gryfice, dnia 21 listopad 2017 roku

 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP

 1. 3 Maja 17

72-300 Gryfice

 

 

 

Zapytanie ofertowe

w celu szacowania wartości zamówienia

 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gryficach, w związku z zamiarem remontu i konserwacji kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gryficach w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia zaprasza do złożenia oferty cenowej na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu.

Szacowanie wartości zamówienia prowadzone jest w związku z realizacją projektu pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez remont i konserwację kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gryficach” w ramach działania 4.1 Dziedzictwo Kulturowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

 

ZAMAWIAJĄCY:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

 1. 3 Maja 17

72-300 Gryfice

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez remont i konserwację kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gryficach”.

 

Miejsce pełnienia usługi będącej przedmiotu zamówienia: ul. Niepodległości; 72-300 Gryfice

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA

Przedmiot zamówienia swym zakresem obejmuje pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, a w szczególności następujących zadań:

 1. Przygotowanie dokumentacji (zapytania ofertowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami) niezbędnej do wyłonienia wykonawcy/wykonawców robót budowlanych.

 

Zapytanie ofertowe powinno zostać przygotowane zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie udzielania zamówień w projektach realizowanych w ramach RPO WZ 2014-2020. Zasady udzielania zamówień powyżej 50.000 zł netto.

 

 1. Kompleksowy nadzór nad wykonaniem robót budowlanych i instalacyjnych.

 

Wykonanie pełnego zakresu czynności nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach robót budowlanych wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej oraz z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa Pracy i ochrony zdrowia (Oz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 ze zm.) i umowy z Wykonawcą robót budowlanych, w tym m.in.:

 1. wykonywanie czynności wynikających z przepisów ustawy "Prawo budowlane";
 2. protokolarne przekazanie wykonawcy terenu budowy;
 3. powiadomienie organu nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia robót;
 4. zapewnienie stałego, kompleksowego nadzoru inwestorskiego na budowie;
 5. reprezentowanie Zamawiającego przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji budowy z dokumentacją projektową, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
 6. współpraca z Zamawiającym, projektantami i wykonawcą robót budowlanych w zakresie realizowanych robót;
 7. stałe konsultowanie i fachowe doradztwo na rzecz Zamawiającego w zakresie realizowanej inwestycji oraz rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót
 8. organizowanie i prowadzenie narad koordynacyjnych – przynajmniej raz w miesiącu
 9. sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi normami polskimi
 10. kontrola zgodności dostaw instalacji i urządzeń technicznych z dokumentacją i harmonogramem oraz uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych tych instalacji i urządzeń
 11. sprawdzanie prawidłowości dokumentów przedkładanych przez wykonawcę robót budowlanych;
 12. regularne monitorowanie postępu prac, przedkładanie Zamawiającemu raportów z wykonanego zadania oraz informowanie o wszelkich problemach na terenie budowy, a w szczególności takich które mogą wpłynąć na termin realizacji zamówienia;
 13. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowego obiektu budowlanego i przekazanie go do użytkowania;
 14. potwierdzanie faktycznie wykonywanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy;
 15. wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;
 16. żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją techniczną lub zasadami wiedzy budowlanej;
 17. kontrole kosztów, ilości i terminowości wykonywania robót;
 18. opracowanie i dostarczenie raportu końcowego z realizacji robót przed odbiorem ostatecznym;
 19. wykonywanie innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy;
 20. wyznaczenie; inspektorów nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej, sanitarnej, specjalisty ds. rozliczeń oraz Kierownika Zespołu.
 21. sprawowanie kontroli nad nadzorem autorskim
 22. w przypadku wystąpienia takiej potrzeby wprowadzanie zmian w projekcie technicznym przy udziale nadzoru autorskiego i Zamawiającego.
 23. koordynację działań wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego w tym przygotowanie wzorów dokumentów rozliczeniowych wraz z instrukcją obiegu dokumentów.

 

 1. Zarządzanie projektem –rozliczenie dofinansowania:
 2. nadzoru nad merytoryczną realizacją Projektu oraz informowanie Zamawiającego o aktualnym stanie wdrażania projektu a także o wszystkich sytuacjach mogących mieć istotny wpływ na dalszy jego przebieg;
 3. prowadzenia nadzoru nad zgodnością realizacji projektu z przyjętym harmonogramem, wnioskiem i budżetem oraz osiąganiem przyjętych wskaźników,
 4. utrzymywania stałych i bieżących kontaktów oraz zapewnienie przepływu informacji między Zamawiającym a  Instytucją Zarządzającą RPO WZ,
 5. bieżącej kontroli zgodności trybu i zakresu inwestycji z wytycznymi Instytucji Zarządzającej oraz pozostałymi dokumentami,
 6. przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu wniosków o płatność (w tym zaliczkowych) na podstawie dokumentów otrzymanych od Zamawiającego
 7. wnioskowanie do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 o zgodę na wprowadzanie zmian w Projekcie inicjowanych przez Zamawiającego  lub inicjowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego;
 8. sporządzanie wynikłych ze zgłoszonych i zaakceptowanych przez IZ RPO WZ zmian wniosku aplikacyjnego do aneksu do umowy o dofinansowanie;
 9. przygotowanie zmian w harmonogramie realizacji Projektu;
 10. koordynację wypełniania przez Zamawiającego obowiązku informowania opinii publicznej o współfinansowaniu realizacji Projektu przez Unię Europejską, w tym przygotowania oznakowania dokumentów dotyczących realizacji Projektu;
 11. udział w kontrolach projektu prowadzonych przez organy zewnętrzne.

 

 

 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wymagany termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia:  od podpisania umowy do dnia 30 października 2018 roku

 

MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie : do dnia 27 listopada 2017 roku

Ofertę należy dostarczyć:

 1. a) osobiście lub drogą pocztową - w formie pisemnej na adres: Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, ul. 3 Maja 17, 72-300 Gryfice w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Oferta dotycząca szacowania wartości zamówienia” lub
 2. b) drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w tytule maila wpisując: „Oferta dotycząca szacowania wartości zamówienia”.

 

Kontakt w sprawach technicznych:

Ks. Proboszcz Kazimierz Półtorak: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Niniejsze zapytanie ma na celu oszacowanie wartości zamówienia i nie jest podstawą do złożenia oferty rozumianej zgodnie z art. 66 Kodeksu cywilnego oraz do udziału w postępowaniu.

 

 


 

Załącznik nr 1 do zapytania – szacowania wartości zamówienia

 

 

 

 

 

Formularz oferty

 

 

DANE WYKONAWCY:

Nazwa:…………………………………………………………………………………………………

Siedziba:……………………………………………………………………………………………….

NIP/REGON:...………………………………………………………………………………………...

Telefon: ………………………………………………………………………………………………..

Fax:……………………………………………………………………………………………………..

E-mail;………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 21 listopada 2017 dotyczące szacowania wartości zamówienia na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu  Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gryficach składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia:

 

 1. netto ............................................................ zł

(słownie ................................................................................................................... zł)

 1. brutto ..............................................................zł

(słownie ................................................................................................................... zł)

z podatkiem VAT w wys. ...... %

 

 

 

Adres

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Wniebowzięcia NMP

ul. 3 Maja nr 17
72-300 GRYFICE

Telefon

tel. 91 384 24 13

Kancelaria parafialna

Wtorki, Środy, Piątki
w godzinach:
11.00 - 12.00 oraz 16.00 - 17.00.