Nazwa dotyczy żywych osób włączających się we wspólną modlitwę na wzór „paciorków” różańca. Róża Różańca świętego obejmuje krąg 20 osób, które na wspólnym spotkaniu wymieniają między sobą tajemnice różańcowe tak, aby co dzień odmawiając jedną dziesiąt­kę różańca (l Ojcze nasz..., 10 Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...) rozważać otrzymaną tajemnicę z życia Pana Jezusa i Maryi. W ten sposób dana grupa 20 osób tworzy Żywą Różę, w której każdego dnia członkowie wspólnie odmawia­ją cały różaniec.

Grupie przewodniczy zelator (-ka), który ma listę uczestników, dba o regularną wymianę tajemnic Różańca w grupie, a także przewodniczy spotkaniu Żywej Róży, na którym wymienia się tajemnice i modli się przynajmniej jedną dziesiątką różańca.

Zelator (-ka) dba o to, aby w razie nieobecności kogoś na spotkaniu, przekazać tajemniczkę nieobecnym, a w razie, gdyby ktoś z grupy zrezygnował, zelator troszczy się o zna­lezienie kogoś na jego miejsce, aby grupa była pełna.

Opiekę nad Różami sprawuje Proboszcz, lub ksiądz moderator, który jest w stałym kontakcie z zelatorami poszczególnych Róż. Zelator(-ka) powinien przy­najmniej raz w miesiącu skonsultować się z księdzem moderatorem, by omówić bieżące problemy w funk­cjonowaniu grupy modlitewnej i zapoznać się z pro­blemami parafii i Kościoła, które trzeba otoczyć modlitwą.

Poszczególne Róże w parafii nie działają na zasadzie konkurencji między sobą, ale w jedności Chrześcijańskiej miłości, wspierając się wzajemnie i razem podejmując mo­dlitwę np. w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu.

Róże mają prawo do korzystania z kościo­ła i pomieszczeń parafialnych w celu zorganizowa­nia swych spotkań, czy to modlitewnych czy dotyczą­cych świętowania (np. opłatek, dzielenie się święcon­ką wielkanocną, imieniny). Mogą prenumerować cza­sopismo Różaniec, Rycerz Niepokalanej lub inne cza­sopisma w celu pogłębienia swojego życia duchowego.

Tradycja Róż Różańcowych związana jest ściśle z konkretnymi dzie­łami na szczeblu Kościoła powszechnego, diecezji i parafiii. Róża może organizować zbiór­ki pieniężne w ramach swej grupy (w miarę możliwości i za zgodą członków), aby wspierać różne dzieła kościel­ne.

Róże Różańcowe modlą się w in­tencji wspólnej, podanej na spotkaniu miesięcznym zwanym „zmianą tajemnic”. W podanej intencji wszyscy odmawiają dziesiąt­kę Różańca przez miesiąc (chyba, że są inne potrzeby). Róże Różańcowe w parafii mogą mieć swój sztandar używa­ny w czasie uroczystości parafialnych i w procesjach, opiekują się feretronem lub różańcem procesyjnym.

W naszej parafii działa 5 Róż różańcowych.

Róża I - imienia

Róża II - imienia

Róża VII - imienia Św. Jana Pawła II papieża

Róża XV - imienia

Róża XXI - imienia

Spotkania odbywają się w I Niedzielę miesiąca po Mszy św. o 1130.

W naszej parafii spotkanie Grupy Modlitewnej św. Ojca Pio w każdy 23 dzień miesiąca o godz. 18.00 w kościele – Msza św. i spotkanie modlitewno-formacyjne.
Z biegiem czasu będą podejmowane kolejne dzieła i formy aktywności.

„Grupy Modlitwy" są owocem kapłańskiej działalności św. Ojca Pio. Wiernym, którzy bardzo licznie przychodzili do niego ze swoimi troskami i kłopotami święty wciąż radził, by się modlili. Modlitwa była jakby złotą nicią jego nauczania, ale także mądrością jego osobistego życia zakonnego i kapłańskiego. Św. Ojciec Pio żył modlitwą w klasztornej celi i przy ołtarzu, w konfesjonale i we wszystkich kontaktach z ludźmi. Z czasem powstała spontaniczna potrzeba modlitwy wspólnej. Pierwsze grupy modlitwy powstały w 1947 r. jako odpowiedź na wezwanie Papieża Piusa XII, by modlitwą zwyciężać zło na świecie. O. Pio zaapelował do swoich duchowych synów i córek, którzy prosili go o kierownictwo duchowe:

„Módlcie się ze swymi najbliższymi każdego wieczoru. Spotykajcie się w kościele na Mszy św. Rozważajcie Pismo św. żyjąc nim. Przystępujcie do Komunii św. i adorujcie Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, bo modlitwa jest najlepszą bronią, jaką posiadamy, jest kluczem, który otwiera Boże Serce."

Tak przed 55-ciu laty powstały pierwsze Grupy Modlitwy Ojca Pio zgodnie z wezwaniem Jezusa:

„Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam ja jestem pośród nich."
(Mt 18,20).

Swoje Grupy Modlitwy kształtował święty na wzór trzech pierwszych grup modlitwy w historii chrześcijaństwa, kiedy pierwszą stanowili Jezus i Apostołowie, drugą matka Boża i Apostołowie zebrani w Wieczerniku, a trzecią- Apostołowie i pierwsze wspólnoty w Jerozolimie.

Na kilka miesięcy przed śmiercią zapytano Ojca Pio, co chciał osiągnąć, tworząc Grupy Modlitwy. Odpowiedział wówczas:

„Chciałem skierować dusze do Boga... skłonić je do modlitwy... do wspólnej modlitwy ... modlenia się razem z Jezusem."

I dlatego dzieło św. Ojca Pio z Pietrelciny, jest aktualne i dziś.

Wierni, którzy tworzą Grupy Modlitwy Ojca Pio, są nie tylko wspólnotą między sobą i wspólnotą z Jezusem, bo „gdzie dwaj albo trzej" - są zebrani w jego Imię, tam On jest „pośród nich" (por. Mt 18,20), ale stanowią także wspólnotę synów i córek, dzieci duchowych św. Ojca Pio. Tak bowiem powiedział na kilka dni przed śmiercią Ojciec Pio swoim współbraciom:

„Należę całkowicie do wszystkich. Każdy może powiedzieć: Ojciec Pio należy do mnie. Kocham moich synów duchowych na równi z moją duszą. Odrodziłem ich dla Jezusa w bólu i miłości. Mogę zapomnieć samego siebie, ale nie moje dzieci duchowe. Jestem pewien, że kiedy Pan mnie zawoła do Siebie, to Mu powiem:
Panie, ja zaczekam u niebieskich drzwi, wejdę, gdy zobaczę, że weszło do nieba ostatnie z moich duchowych dzieci."

Wielka to i wspaniała obietnica, że kto stanie się członkiem wspólnoty ze świętym Ojcem Pio i razem z Nim modlić się będzie i wierny będzie jego zaleceniom i założeniom Grupy Modlitwy, ten też może liczyć na szczególną opiekę świętego.

Grupy Modlitwy, jak zawiera Statut, winny się wyróżniać wiernością dla Kościoła i jego pasterzy, a więc Ojca św., Biskupów i kapłanów, troszcząc się o pełną formację życia chrześcijańskiego, dbać o rozwój życia modlitwy, praktykować wielkoduszną miłość względem chorych i cierpiących - zgodnie ze wskazaniem O. Pio.
Członkami Grupy Modlitwy mogą być zarówno świeccy, jak kapłani oraz osoby zakonne. Wszystkie Grupy Modlitwy należą dc Międzynarodowego Stowarzyszenia Grup Modlitwy, które ma swoje centrum w San Giovanni Rotundo przy Fundacji „Dom Ulgi w Cierpieniu" - dzieło O. Pio z Pietrelciny. Przez fakt aprobaty kościelnej, Grupy Modlitwy Ojca Pio s włączone w strukturę hierarchiczną Kościoła i jako takie mają wspierać Kościół, czyli Mistyczne Ciało Chrystusa przez modlitwą z Kościołem, za Kościół i w Kościele, z czynnym uczestnictwem w życiu liturgicznym i sakramentalnym, przezywanym jako szczyt wewnętrznej jedności Bogiem. Mają one także być znakiem wynagrodzenia Chrystusowi przez udział w cierpieniach i czynną miłość, niosąc ulgę cierpiącym i potrzebującym, jako praktyczne urzeczywistnienie miłości ku Bogu.

Wierni, którzy tworzą Grupy, jak mówił Ojciec Pio powinni:

„przede wszystkim się modlić i zachęcać przyjaciół znajomych do modlitwy." Dzisiejsze społeczeństwo nie modli się dlatego idzie w rozsypkę ... ogień ogarnia świat!"

Tak mówił O. Pio przy formowaniu się Grup Modlitwy, i patrząc obecnie na codzienną rzeczywistość 55 lat po ustanowieniu pierwszych Grup, możemy bez obawy powiedzieć, że także dzisiaj Pio jeszcze raz by powiedział: „ogień ogarnia świat!" Bólem przejmują wielkie i bolesne nieszczęścia, które gnębią nasze życie społeczne: aborcja, rozwody, rozpad rodzin, przestępczość nieletnich, mafia, różne formy złodziejstwa, lenistwo w pracy czy łapówki, egoizm, pycha i nienawiść są przyczyną katastrofy: dostrzegamy to, gdy patrzymy wewnątrz i naokoło siebie. Roi się od niezliczonych wprost sekt religijnych, które zadają wiele ran Kościołowi, deformują umysły i sumienia wiernych! Ratunkiem jest miłość Boga, który w Jezusie Chrystusie przychodzi na świat, w mocy Ducha Świętego pragnie zagościć w sercach ludzi, a przez nich w każdym miejscu umęczonego współczesnego świata. Przez modlitwę stajemy się współpracownikami Boga w ratowaniu od zła i grzechu, a przez łaskę i miłość w triumfie zbawienia. Chcemy „modlić się i zachęcać innych do modlitwy”.

KOŁO MISYJNE  DZIECI

 

SPOTKANIA środa, godz. 17.00 w oratorium parafialnym na plebanii.

 

Idźcie na cały świat i głoście ewangelię…. Dzieło misyjne Kościoła podejmują duchowni i świeccy misjonarze pracujący w wielu krajach świata. Potrzebują oni wsparcia wszystkich wiernych chrześcijan. Także we własnym środowisku ciągle trzeba głosić Chrystusa i Jego miłość. Jeśli chcesz być siewcą dobra i miłości – dołącz do nas. Zapraszamy dzieci na spotkania formacyjne, w czasie których poznajemy pracę misjonarzy, zapoznajemy się z życiem rówieśników w innych krajach; podejmujemy dzieło modlitwy w ich intencji oraz różne inicjatywy wsparcia, także przez drobne wyrzeczenia i ofiary. Spotkania pozwalają nam rozwijać własne zainteresowania twórcze przez zajęcia plastyczne, zabawę i angażowanie się w akcje na rzecz misji.

 

Modlitwa misyjna dzieci

 

Panie Jezu,

Pragnę zostać pomocnikiem misjonarzy

I nieść pomoc duchową i materialną

Dzieciom krajów misyjnych;

Dzieciom, które Cię nie znają,

Dzieciom bezdomnym i opuszczonym,

Dzieciom cierpiącym głód

I pozbawionym opieki lekarskiej.

Ofiaruję Ci za nie codzienną modlitwę, pracę,

Naukę i dobre uczynki. Amen

 

Adres

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Wniebowzięcia NMP

ul. 3 Maja nr 17
72-300 GRYFICE

Telefon

tel. 91 384 24 13

Kancelaria parafialna

Wtorki, Środy, Piątki
w godzinach:
11.00 - 12.00 oraz 16.00 - 17.00.