Nazwa dotyczy żywych osób włączających się we wspólną modlitwę na wzór „paciorków” różańca. Róża Różańca świętego obejmuje krąg 20 osób, które na wspólnym spotkaniu wymieniają między sobą tajemnice różańcowe tak, aby co dzień odmawiając jedną dziesiąt­kę różańca (l Ojcze nasz..., 10 Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...) rozważać otrzymaną tajemnicę z życia Pana Jezusa i Maryi. W ten sposób dana grupa 20 osób tworzy Żywą Różę, w której każdego dnia członkowie wspólnie odmawia­ją cały różaniec.

Grupie przewodniczy zelator (-ka), który ma listę uczestników, dba o regularną wymianę tajemnic Różańca w grupie, a także przewodniczy spotkaniu Żywej Róży, na którym wymienia się tajemnice i modli się przynajmniej jedną dziesiątką różańca.

Zelator (-ka) dba o to, aby w razie nieobecności kogoś na spotkaniu, przekazać tajemniczkę nieobecnym, a w razie, gdyby ktoś z grupy zrezygnował, zelator troszczy się o zna­lezienie kogoś na jego miejsce, aby grupa była pełna.

Opiekę nad Różami sprawuje Proboszcz, lub ksiądz moderator, który jest w stałym kontakcie z zelatorami poszczególnych Róż. Zelator(-ka) powinien przy­najmniej raz w miesiącu skonsultować się z księdzem moderatorem, by omówić bieżące problemy w funk­cjonowaniu grupy modlitewnej i zapoznać się z pro­blemami parafii i Kościoła, które trzeba otoczyć modlitwą.

Poszczególne Róże w parafii nie działają na zasadzie konkurencji między sobą, ale w jedności Chrześcijańskiej miłości, wspierając się wzajemnie i razem podejmując mo­dlitwę np. w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu.

Róże mają prawo do korzystania z kościo­ła i pomieszczeń parafialnych w celu zorganizowa­nia swych spotkań, czy to modlitewnych czy dotyczą­cych świętowania (np. opłatek, dzielenie się święcon­ką wielkanocną, imieniny). Mogą prenumerować cza­sopismo Różaniec, Rycerz Niepokalanej lub inne cza­sopisma w celu pogłębienia swojego życia duchowego.

Tradycja Róż Różańcowych związana jest ściśle z konkretnymi dzie­łami na szczeblu Kościoła powszechnego, diecezji i parafiii. Róża może organizować zbiór­ki pieniężne w ramach swej grupy (w miarę możliwości i za zgodą członków), aby wspierać różne dzieła kościel­ne.

Róże Różańcowe modlą się w in­tencji wspólnej, podanej na spotkaniu miesięcznym zwanym „zmianą tajemnic”. W podanej intencji wszyscy odmawiają dziesiąt­kę Różańca przez miesiąc (chyba, że są inne potrzeby). Róże Różańcowe w parafii mogą mieć swój sztandar używa­ny w czasie uroczystości parafialnych i w procesjach, opiekują się feretronem lub różańcem procesyjnym.

W naszej parafii działa 5 Róż różańcowych.

Róża I - imienia

Róża II - imienia

Róża VII - imienia Św. Jana Pawła II papieża

Róża XV - imienia

Róża XXI - imienia

Spotkania odbywają się w I Niedzielę miesiąca po Mszy św. o 1130.

 

Adres

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Wniebowzięcia NMP

ul. 3 Maja nr 17
72-300 GRYFICE

Telefon

tel. 91 384 24 13

Kancelaria parafialna

Wtorki, Środy, Piątki
w godzinach:
11.00 - 12.00 oraz 16.00 - 17.00.