W Nowym Testamencie znajdujemy liczne opisy wkładania przez Apostołów rąk na uczniów. Dzięki temu pierwsi chrześcijanie otrzymywali Ducha Świętego, co objawiało się często niezwykłymi uzdolnieniami (charyzmatami).
Później praktyka liturgiczna połączyła bierzmowanie ze chrztem i Eucharystią, tak, że jego odrębny charakter stał się mniej wyraźny. W początkach naszego tysiąclecia zaczęto rozdzielać te dwa sakramenty, przy czym bierzmowania udzielano w różnym wieku (przed I Komunią św. lub po niej). W ciągu wieków obrzędy bierzmowania ukształtowały się inaczej w Kościele wschodnim niż na Zachodzie. Po raz ostatni zreformowano liturgię bierzmowania w 1971 roku według wskazań Soboru Watykańskiego II. Biskup kładzie rękę na głowie bierzmowanego (włożenie rąk) i kreśli palcem umoczonym w krzyżmie znak krzyża na czole (naszczenie). Wypowiada wówczas słowa: „N. przyjmij znamię daru Ducha Świętego”. Zawiera się w nich cały sens sakramentu. Dar namaszczenia Duchem Świętym łączy się często z siedmioma darami Ducha Świętego, z darem mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności, bojaźni Bożej. To prawda, że w czasie bierzmowania otrzymujemy rozmaite łaski, ale dar Ducha Świętego oznacza Jego samego. Innymi słowy w bierzmowaniu w nowy i niepowtarzalny sposób zstępuje na nas Duch Pocieszyciel. Wyraz „znamię” został celowo dodany, aby zaznaczyć, że widzialne namaszczenie jest znakiem dokonującej się w duszy przemiany, która pozostawia na całe życie niezatarty ślad. Do rytu bierzmowania należy także odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, wskazujące na ścisłą łączność tego sakramentu ze Chrztem Świętym. Po tym akcie, a przed samym namaszczeniem, biskup w otoczeniu kapłanów, którzy wraz z nim wyciągają ręce nad bierzmowanymi, odmawia modlitwę o udzielenie darów Ducha Świętego. Jest to gest o podwójnym znaczeniu - jednocześnie wyraża prośbę skierowaną do Boga i symbolizuje dar, którego Bóg udziela. Szczególnym znakiem jest osoba bierzmującego czyli szafarza. Zazwyczaj jest nim biskup - następca Apostołów. Jego obecność podkreśla fakt, że bierzmowanie dzisiaj jest dalej tym samym sakramentem, jakim było w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Osoba biskupa uwidacznia jeszcze jedną istotną treść bierzmowania. Przyjęcie tego sakramentu oznacza bowiem gotowość do podjęcia jakiegoś zadania w Kościele, do dojrzałego włączenia się w jego życie. Zwykle bierzmowanie jest połączone ze Mszą św., a jej trzy elementy nabierają przez to szczególnego znaczenia. Liturgia Słowa powinna być odprawiania ze szczególną starannością, bowiem właśnie Duch Święty pozwala nam przyjmować Słowo Boże. Należy również podkreślić modlitwę „Ojcze nasz”, ponieważ ten sam Duch sprawia, że możemy się modlić. Powinniśmy pamiętać, że Sakrament Bierzmowania ma swój cel i ostateczne wypełnienie w Komunii Świętej. Bierzmowanie przyjmuje się raz w życiu, ale możemy w nim także uczestniczyć jako świadkowie. Według prawa świadek powinien szczególnie umacniać bierzmowanego przykładem swego życia. W czasie liturgii powinien przedstawić biskupowi kandydata (przez położenie prawej ręki na ramieniu i wypowiedzenie jego imienia), a potem ma pomagać bierzmowanemu w wypełnianiu przyrzeczeń chrzcielnych czyli w życiu wiarą. Świadek ma być dojrzały do podjęcia się takiego obowiązku, sam musi być już bierzmowany i nie może być wykluczony przez prawo kanoniczne od pełnienia tej funkcji. Świadek bierzmowania winien odznaczać się następującymi przymiotami:
a) być wystarczająco dojrzały do spełniania tego obowiązku
b) być wierzącym i praktykującym katolikiem
c) należeć do Kościoła katolickiego i przyjąć trzy sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię
d) nie być wykluczonym przez prawo w aktach kościelnych.

 

Szafarz bierzmowaniaWłaściwym szafarzem sakramentu bierzmowania jest biskup. Zwykle on sam udziela tego sakramentu, aby wyraźniej występował jego związek z pierwszym zstąpieniem Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy to Apostołowie napełnieni Duchem Świętym sami przekazywali Go wiernym przez włożenie rąk. Może także udzielać bierzmowania inny wyznaczony przez biskupa kapłan.
W naszej parafii przygotowanie do sakramentu bierzmowania odbywa się od I kl. Gimnazjum. Obejmuje ono przygotowanie na szkolnej katechezie oraz uczestnictwo w życiu parafii.

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW I KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA DO SAKRAMENTU DOJRZAŁOŚCI

W klasie pierwszej gimnazjum, rodzice zgłaszają w kancelarii parafialnej swoje dziecko na trzyletnią katechizację przed bierzmowaniem.

Czynią to na początku września pierwszej klasy.

 

 

INSTRUKCJA SZCZEGÓŁOWA DOTYCZĄCA PRZYGOTOWANIA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

Informacje ogólne dla wszystkich klas I-III:

1. Podstawowy obowiązek młodzieży – solidna katechizacja szkolna (kl. III – wiążąca opinia katechety decydująca od opuszczeniu do bierzmowania).
2. Niedzielna Msza św. w swojej parafii – godz. 10.00.
3. I piątki miesiąca.

Spowiedź od godz. 17.00.

Comiesięczna Msza św. szkolna w wyznaczone czwartki o godz. 17.00.
5. Udział w niektórych szczególnych uroczystościach kościelnych: Triduum przed Świętem Św. Stanisława Kostki, nabożeństwa majowe i październikowe, Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale, rekolekcje szkolne i udział w naukach dla młodzieży w czasie rekolekcji parafialnych, nowenna przed bierzmowaniem. Niektóre nabożeństwa są kontrolowane – sprawdzanie obecności!
4. Dowolne włączenie się do grup parafialnych.

 

Informacje szczegółowe dla klas pierwszych:

1. Zapisanie się w kancelarii parafialnej do bierzmowania wraz z rodzicami.
2. Comiesięczne spotkania formacyjne przy parafii (pierwszy wtorek miesiąca – godz. 18.00).
3. Przeczytać Ewangelię wg św. Mateusza lub św. Łukasza.
4. Przeczytać Dzieje Apostolskie.

Informacje szczegółowe dla klas drugich:

1. Comiesięczne spotkania formacyjne przy parafii (drugi wtorek miesiąca – godz. 18.00).
2. Wybrać patrona i poznać jego życiorys – zadanie pisemne.
3. Dostarczyć metrykę Chrztu św. do katechety przy parafii (jeśli Chrzest św. był poza naszą parafią).
4. Nauczyć się Hymnu do Ducha Świętego oraz dowolnej modlitwy do Ducha Świętego.

Informacje szczegółowe dla klas trzecich:

1. Cotygodniowe spotkania formacyjne w grupach przy parafii (w ustalone dni i godziny).

2. Przeżycie wszystkich skrutyniów (odnowienie przyrzeczeń chmielnych; wyznanie wiary; dzień pokutny ze spowiedzią; intronizacja Chrystusa; zawierzenie Chrystusowi w Komunii św., otwartość na charyzmat, odkrycie wspólnoty).
2. Zaliczenie teoretycznego egzaminu katechizmowego przez klasy III (wobec Animatora grupy).
3. Uroczysta kandydatura do bierzmowania klas III (na miesiąc przed bierzmowaniem podczas niedzielnej Mszy św. o 10.00).
4. Odbycie rekolekcji.
5. Napisać prośbę do Ks. Biskupa o udzielenie Sakramentu Bierzmowania.
6. Odbyć Nowennę przed przyjęciem Sakramentu Bierzmowania.
7. Świadkowie - spowiedź przed bierzmowaniem, ćwiczenie obrzędu, oprawa liturgiczna.

 

 

DEKLARACJA KANDYDATA DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

 

Ja ........................................ proszę o przyjęcie mnie jako kandydata do Sakramentu Bierzmowania. Postanawiam pilnie uczestniczyć w katechezach i we wszystkich spotkaniach duszpasterskich. Pragnę przez comiesięczne przystępowanie do Sakramentu Pokuty i częstą Komunię świętą pogłębiać swoje zjednoczenie z Chrystusem i otwierać się na działanie Ducha Świętego. Proszę też tutaj zebranych o modlitwę abym nie uległ pokusom świata ale wytrwale walczył o piękne i czyste życie.
..................................
Podpis Kandydata

..................................
Podpis Rodzica
Gryfice, dn ........................................

 

Adres

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Wniebowzięcia NMP

ul. 3 Maja nr 17
72-300 GRYFICE

Telefon

tel. 91 384 24 13

Kancelaria parafialna

Wtorki, Środy, Piątki
w godzinach:
11.00 - 12.00 oraz 16.00 - 17.00.